Xarxa Pedagògica d'Espais Naturals a l'Empordà

dimecres, 16 de novembre del 2011


La Francesca ens fa arribar la seva proposta d'enunciat d'objectius, competències i continguts relacionats amb Sorra i Dunes.


UP,- SORRA I DUNES CICLE INICIAL


OBJECTIUS
1. Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural i social utilitzant estratègies d'observació i manipulació i treure conclusions.
4. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres.
8. Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzar lles seves característiques i interaccions .
11. Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres.
13. Apreciar el gaudi que comporta arribar a trobar explicacions racionals dels fets i problemes que s’identifiquen en el nostre entorn .

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB 1: LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL
1.1.- Interactuar i dialogar amb altres persones de manera adequada. (llenguatge icònic, gestual, escrit....)
1.2.- Expressar observacions, explicacions, opinions, pensaments, emocions, vivències i argumentacions
1.3.- ESCRITA: Comprendre el contingut de textos de diversa tipologia.
CB 2: ARTÍSTICA I CULTURAL
2.1.- Expressió d'idees i sentiments per mitjà de diferents tècniques artístiques en creacions individuals i socials.
CB 3: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL
3.1.- Utilització de les TIC com a element essencial per informar-se i aprendre .
CB 4: MATEMÀTICA
4.2.- Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques per situar-se a l' espai i analitzar dades.
CB 5: D'APRENDRE A APRENDRE
5.6.- Disposar d’habilitats per obtenir informació (individualment i en col·laboració) per transformar-la en coneixement propi.
CB 6: D'AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
6.6.-Disposar d’habilitats socials per relacionar-se, cooperar i treballar en equip.
CB 7: EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC
7.1.- Situar-se en l'espai i orientar-s'hi amb ajut d'imatges..
7.2.- Identificar, localitzar i descriure les principals característiques naturals, socials i humanes d'un espai natural.
7.4.- Utilitzar críticament fonts d'informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l'entorn.
7.9.- Començar a tenir noció de fets de la història local.
7.12.- Identificar i valorar elements del patrimoni.
7.15.- Explicar els fenòmens amb l'ajuda de models, verificar la coherència entre les observacions i l'explicació donada.

CB 8: SOCIAL I CIUTADANA
8.1.- Conèixer-se i valorar-se
8.2.- Saber comunicar-se en distints contextos
8.3.- Expressar les pròpies idees i escoltar les alienes

CONTINGUTS
  • Observació d’elements del medi físic, entorns naturals : la sorra i les dunes
  • Observació de fenòmens naturals: formació d'un paisatge , la platja .
  • Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en fets quotidians propers a la seva experiència i en elements del patrimoni.
  • Observació i descripció de materials en funció d’algunes propietats.
  • Observació i descripció d’interaccions que produeixin canvis en un sistema.
  • Ús de imatges i materials per reconstruir la història.

dijous, 10 de novembre del 2011

Materials del Cap de Creus

Tal com vàrem quedar a la darrera reunió us fem arribar els materials per als itineraris pel Cap de Creus, per tal que la comissió de secundària se'ls pugui haver llegit abans de la reunió i puguem posar ja fil a la'agulla directament.
Els materials previs i posteriors a la sortida que utilitzem a CdA els trobareu a la nostra web
http://www.xtec.cat/cda-empuries/matcapdecreus.htm

Cal tenir en compte que els que es refereixen a l'itinerari de Tudela a Sa Cova de s'Infern són els de primària. Els de secundària estudien l'itinerari de Guillola a Sa Cova i els que es s'inclouen a la península són els que hem fet els darrers anys mentre l'accés a Tudela era tancat i són al voltant del far.

Fins ben aviat